Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση:

1. Εισαγωγή

Η Yollty (εφεξής καλούμενη "Yollty"), ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου, με έδρα τη διεύθυνση 74 Rue du Canal, 4051 Esch-sur-Alzette, έλαβε άδεια από το κράτος του Λουξεμβούργου το 2016 για την παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό (εφεξής καλούμενες στο σύνολό τους "Υπηρεσίες Yollty").

2. Σκοπός

2.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού ή/και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ της Yollty και ενός επιχειρηματικού πελάτη (εφεξής ο «Επιχειρηματικός Πελάτης»). Διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Yollty και κάθε φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δημόσιας ή ιδιωτικής, η οποία ενεργεί, μεταξύ άλλων μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που σχετίζονται με τις εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή φιλελεύθερες επαγγελματικές δραστηριότητές του.  

2.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, μαζί με τους Ειδικούς Όρους κάθε Υπηρεσίας Yollty. Το δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης συνδρομής και τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και το πρόγραμμα τιμολόγησης που αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες Yollty που επιλέγονται από τον Επιχειρηματικό Πελάτη.  

2.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για τις Υπηρεσίες της Yollty. 2.4. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και των Ειδικών Όρων των Υπηρεσιών Yollty, οι τελευταίοι υπερισχύουν των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.

3. Εγγραφή στο συμβόλαιο συνδρομής που παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Yollty  

3.1. Ένας Επιχειρηματικός Πελάτης που επιθυμεί να εγγραφεί σε Σύμβαση Συνδρομής που παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες Yollty δεσμεύεται να συμπληρώσει δεόντως και να υπογράψει τη φόρμα αίτησης συνδρομής και να την υποβάλει στη Yollty μαζί με ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

3.2. Ειδικότερα, ο Επιχειρηματικός Πελάτης πρέπει να παρέχει στην Yollty τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα (εφεξής «Τα Δεδομένα»):  

- το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης (για φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους της εταιρείας),  

- στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή/και

- απόδειξη πληρωμής εγγύησης στην Yollty με σκοπό την πληρωμή των λογαριασμών και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

3.3. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την Yollty για τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν στις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή στην αίτηση σύμβασης ή οποιεσδήποτε οικονομικές πληροφορίες (τραπεζικός λογαριασμός, άμεση χρέωση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.λπ.).  

3.4. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει.

4. Σύμβαση συνδρομής  

Η φόρμα αίτησης συνδρομής, δεόντως υπογεγραμμένη από τον Επιχειρηματικό Πελάτη, μαζί με υπογεγραμμένο αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και το πρόγραμμα τιμολόγησης της Υπηρεσίας που επιλέγεται από τον Επιχειρηματικό Πελάτη, η Σύμβαση Συνδρομής, από την ημερομηνία υπογραφής της από την Yollty (εφεξής «η Σύμβαση»).

5. Λόγοι άρνησης

Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια αίτηση και, ως εκ τούτου, να αρνηθεί την παροχή των Υπηρεσιών Yollty ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες Yollty στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις: - ο Επιχειρηματικός Πελάτης παραλείπει ή αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες ή/και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

- ο Επιχειρηματικός Πελάτης παρείχε εσφαλμένες ή/και ψευδείς πληροφορίες,

- το έντυπο αίτησης δεν συμπληρώθηκε δεόντως ή/και υπεγράφη·  

- ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν υπέβαλε υπογεγραμμένο αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης στην Yollty.  

- σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής ή μη πληρωμής ενός ή και πολλών λογαριασμών ή/και σε περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε από τον Επιχειρηματικό Πελάτη,  

- ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν έχει παράσχει εγγύηση που ορίζεται στα άρθρα 3 και 9 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης,  

6. Διάρκεια και αυτόματη ανανέωση της Σύμβασης  

6.1. Η σύμβαση συνδρομής της Yollty Service συνάπτεται ετήσια ή μηνιαία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ειδικών Όρων, οι οποίοι ισχύουν μόλις υπογραφούν.  6.2. Η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα με σιωπηρή συμφωνία για ετήσια ή μηνιαία (κατά περίπτωση) βάση με τις τότε τρέχουσες τυποποιημένες τιμές, εάν δεν καταγγελθεί με συστημένη επιστολή μετά από προθεσμία προειδοποίησης 15 ημερών, πριν από τη λήξη της συμβατικής περιόδου.  

7. Ημερομηνία ενεργοποίησης υπηρεσίας

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η Yollty δεσμεύεται να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μετά την αποδοχή της αίτησης και αφού ο Επιχειρηματικός Πελάτης παράσχει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, και έχει συμπληρώσει και υπογράψει τη φόρμα αίτησης συνδρομής και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τους Ειδικούς Όρους της Υπηρεσίας.

8. Εγγύηση κατάθεσης  

8.1. Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή εγγύησης, τόσο κατά την εγγραφή στη Σύμβαση Συνδρομής, όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

8.2. Η εν λόγω εγγύηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Yollty είτε σε τράπεζα είτε απευθείας με την Yollty.

8.3. Εάν η εγγύηση δεν καταβληθεί κατά την ημερομηνία που υποδεικνύεται από την Yollty, η αίτηση εγγραφής σε Σύμβαση Συνδρομής θα απορριφθεί και η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτόματα χωρίς προειδοποίηση ή άλλες διατυπώσεις, χωρίς ο Επιχειρηματικός Πελάτης να δικαιούται αποζημίωση.  

8.4. Το ποσό που κατατίθεται ως εγγύηση δεν φέρει τόκους.  

8.5. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Yollty να συμψηφίσει τα χρέη του με την Yollty χρησιμοποιώντας το ποσό που κατατέθηκε ως εγγύηση, χωρίς καμία διάκριση ως προς τη φύση ή το ποσό της οφειλής.  8.6. Στο τέλος της περιόδου ή μετά τη λύση της Σύμβασης, η Yollty δεσμεύεται να επιστρέψει οποιοδήποτε υπόλοιπο στον Επιχειρηματικό Πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αφού συμßάλλει όλα τα χρέη του Επιχειρηματικού Πελάτη στην Yollty, τα οποία οφείλονται ή δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμα, με τα κατατεθειμένα ποσά.  

9. Μέθοδοι χρέωσης και πληρωμής

9.1. Η Yollty θα αποστέλλει στον Επιχειρηματικό Πελάτη μηνιαίο λογαριασμό ο οποίος, εκτός από τις νομικές ειδοποιήσεις, περιλαμβάνει επίσης:

- τα τέλη ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση,  

- το τέλος που αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες Yollty που καλύπτονται από τη Σύμβαση Συνδρομής,  - τις αμοιβές που σχετίζονται με τυχόν καταβεβλημένες επιλογές που επιλέγει ο Επιχειρηματικός Πελάτης,  - τις αμοιβές που σχετίζονται με τη χρήση ή/και την ενεργοποίηση υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο τέλος υπηρεσιών Yollty που καλύπτεται από τη Σύμβαση Συνδρομής,  

- οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, όπως η χρέωση για την ενεργοποίηση μιας νέας συσκευής μετά την κλοπή ή απώλεια της αρχικής συσκευής, ο αποκλεισμός ή η απεμπλοκή τελών κ.λπ.  

- τέλη διαβούλευσης που ενδέχεται να έχουν προκύψει εντός αυτής της περιόδου χρέωσης και να έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με τον Επιχειρηματικό Πελάτη.

9.2. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη σύμβασή σας για να συμπεριλάβετε πρόσθετες λειτουργίες Yollty μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή του Ηλεκτρονικού Πίνακα Εργαλείων μας. Όταν κάνετε αλλαγές μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών ή του Ηλεκτρονικού Πίνακα Εργαλείων μας, παρέχετε ρητή εξουσιοδότηση στην Yollty να επεξεργαστεί την πληρωμή στον υπάρχοντα λογαριασμό Yollty και τον τρόπο πληρωμής σας χωρίς καμία περαιτέρω εξουσιοδότηση απαραίτητη από εσάς.

9.3. Το κόστος και οι αμοιβές για τις Υπηρεσίες Yollty που καλύπτονται από τη Σύμβαση Συνδρομής καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο λογαριασμό.  

9.4. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιχειρηματικός Πελάτης ενημερώνεται ότι οι μηνιαίες χρεώσεις οφείλονται στο σύνολό τους, ακόμη και αν ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν χρησιμοποίησε την Υπηρεσία ή αν την χρησιμοποίησε μόνο εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο.  

9.5. Ειδικότερα, οι αμοιβές που αφορούν τον πρώτο και τον τελευταίο μήνα της συνδρομής, για συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, καταβάλλονται στο σύνολό τους. Με τον ίδιο τρόπο, οι αμοιβές οφείλονται εξ όλω, στο πλαίσιο συμβάσεων που παρέχουν πρόσβαση, σε μηνιαία βάση, στην παροχή συγκεκριμένης ποσότητας της Υπηρεσίας (όσον αφορά τα Μηνύματα, τους Πόντους Yollty κ.λπ.) όταν ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν έχει καταναλώσει το πλήρες ποσό των υπηρεσιών που δικαιούται.  

9.6. Τυχόν καταγγελίες σχετικά με λογαριασμούς πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στον Yollty, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης του επίμαχου νομοσχεδίου ή την ανακάλυψη του λόγου της καταγγελίας. Πέρα από αυτή την περίοδο, θεωρείται ότι ο Επιχειρηματικός Πελάτης έχει αποδεχθεί την αρχή και το ποσό του λογαριασμού.

9.7. Η υποβολή καταγγελίας δεν απαλλάσσει τον Επιχειρηματικό Πελάτη από την υποχρόσωσή του να καταβάλει το αδιαμφισβήτητο τμήμα του λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10.3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.

9.8. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να εξοφλήσει τους λογαριασμούς εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο. 9.9. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης μπορεί να λάβει αντίγραφο του λογαριασμού από την Yollty κατόπιν γραπτής αίτησης.  Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει διοικητικά τέλη ύψους €10 για κάθε διπλότυπο που αποστέλλεται ταχυδρομικά.  9.10. Οι οφειλές και οι λογαριασμοί της Yollty επιβαρύνουν αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση ή ειδοποίηση, τους τόκους με το νόμιμο επιτόκιο, από την ημερομηνία λήξης.  

9.11. Οποιαδήποτε καθυστερημένη πληρωμή θα έχει ως αποτέλεσμα ο Επιχειρηματικός Πελάτης να υποχρεούται να καταβάλει τόκους καθυστερημένης πληρωμής, καθώς και να υποχρεούται να καταβάλει σταθερό ποσό €40 για έξοδα ανάκτησης.  9.12. Εκτός από το σταθερό ποσό που ορίζεται στο άρθρο παραπάνω, η Yollty δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Επιχειρηματικό Πελάτη για όλα τα άλλα έξοδα ανάκτησης, όπως αμοιβές δικηγόρων στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

9.13. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε πωλήσεις, χρήση, φόρους προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικούς φόρους, τελωνειακούς δασμούς ή παρόμοιους φόρους που αξιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την παροχή των Υπηρεσιών Yollty.

10. Οι υποχρεώσεις του Επιχειρηματικού Πελάτη  

10.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Yollty με συνετό και υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια τάξη και τη δημόσια αξιοπρέπεια.  

10.2. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Yollty σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια τάξη και τη δημόσια αξιοπρέπεια.  

10.3. Δεσμεύεται επίσης να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Yollty μόνο για τους σκοπούς των δικών του επαγγελματικών, εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή φιλελεύθερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

10.4. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης και οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να διαπράττουν άμεσα ή έμμεσα πράξεις που ενδέχεται να βλάψουν την ακεραιότητα ή την αξιοπιστία των Υπηρεσιών Yollty.

10.5. Ο επιχειρηματικός πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί μόνο συσκευές εγκεκριμένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Λουξεμβούργου και οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν θα συνδέσει κανένα άλλο στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στις Υπηρεσίες Yollty με τις συσκευές και τα αξεσουάρ τους.  

10.6. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης γνωρίζει ότι ενεργοποιώντας, καταναλώνοντας ή/και χρησιμοποιώντας, απευθείας ή/και μέσω των υπαλλήλων του, υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο τέλος των Υπηρεσιών Yollty που καλύπτεται από τη Σύμβαση Συνδρομής, όπως η δαπάνη πόντων Yollty και η αποστολή μηνυμάτων, θα φέρει αποκλειστικά τις αμοιβές που σχετίζονται με τη χρήση ή/και την ενεργοποίηση τέτοιων υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν είχε συμφωνήσει σε αυτή τη χρήση ή αυτές τις ενεργοποιήσεις, ακόμη και αν οι υπάλληλοί του ενήργησαν εκτός των καθηκόντων τους ή για καθαρά ιδιωτικούς σκοπούς.  

10.7. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να αποδεσμεύσει και να απαλλάξει την Yollty από οποιαδήποτε καταδίκη που μπορεί να του δοθεί λόγω ακατάλληλης χρήσης της Υπηρεσίας από τον Επιχειρηματικό Πελάτη ή/και τους υπαλλήλους του ή/και λόγω παραβίασης από τον Επιχειρηματικό Πελάτη ή τους υπαλλήλους του

ή διάφορες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή/και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  10.8. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να αποδεσμεύσει και να διατηρήσει αβλαβή τη Yollty οποιωνδήποτε τελών που σχετίζονται με τη χρήση ή/και την ενεργοποίηση υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο τέλος της Υπηρεσίας Yollty που καλύπτεται από τη Σύμβαση Συνδρομής.

10.9. Η μη εκτέλεση ή η καθυστερημένη εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης θα έχει ως αποτέλεσμα ο Επιχειρηματικός Πελάτης να πρέπει να καταβάλει αποζημίωση και τόκους.  

10.10. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις Υπηρεσίες ή βλάβη της απόδοσης, της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας της Υπηρεσίας.

10.11. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

10.12. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, δημοσίευση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού το οποίο:

- αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή, δούρειο ίππο, σκουλήκι, καταγραφέα πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

- δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στο άρθρο 12

10.13. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών μας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες, πλήρεις και μη παραπλανητικές.

10.14. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει καμία Υπηρεσία Yollty ή/και Λογισμικό Yollty για να στείλει οποιοδήποτε μήνυμα, e-mail ή άλλες επικοινωνίες που παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό, κανόνα, πρωτόκολλο του κλάδου ή νόμο.

10.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασής του εμπιστευτικό. 10.2. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει γραπτώς αμέσως εάν αντιληφθεί οποιαδήποτε αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής του.

11. Η ευθύνη του Επιχειρηματικού Πελάτη  

11.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τις πράξεις, δραστηριότητες ή παραλείψεις των υπαλλήλων του, κατά τη διάρκεια ή και εκτός των καθηκόντων τους, ιδίως σε περίπτωση υπερβολικής ή καταχρηστικής χρήσης της Υπηρεσίας από τους τελευταίους.  

11.2. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης οφείλει να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε πράξη, δραστηριότητα ή παράλειψη των υπαλλήλων του που αντιβαίνει στις διατάξεις της Σύμβασης, στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ή/και στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

11.3. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης διασφαλίζει ότι όλες οι αμοιβές και οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας καταβάλλονται, ακόμη και σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης ή κατάχρησης από έναν από τους υπαλλήλους του, χωρίς να είναι σε θέση να αυξήσει την άμυνα προς την Yollty σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της, εκτός των καθηκόντων τους ή για καθαρά ιδιωτικούς σκοπούς.  

11.4. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων του που αντιβαίνει στα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με το λογισμικό που παρέχεται στον Επιχειρηματικό Πελάτη από την Yollty.  

11.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα στις Υπηρεσίες Yollty που προκύπτει από οποιαδήποτε μη τήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής του και μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από μια τέτοια αποτυχία.

12. Το περιεχόμενό σας: κανόνες

12.1. Με τη χρήση των Υπηρεσιών Yollty θα έχετε την ευκαιρία να δημοσιεύσετε, να στείλετε, να δημοσιεύσετε ή/και να υποβάλετε περιεχόμενο σε εμάς ή στους πελάτες. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

12.2. Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα κανενός ατόμου και δεν πρέπει να μπορεί να προσφύγει δικαστικά κατά οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο).

12.3. Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει:

- να είναι συκοφαντική ή κακόβουλα ψευδής·

- να είναι άσεμνες ή άσεμνες·

- να παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα σήματος, δικαίωμα σχεδιασμού, δικαίωμα μεταβίβασης ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας·

- να παραβιάζουν κάθε δικαίωμα εμπιστοσύνης, δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματος βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων·

- να αποτελούν αμελή συμβουλή ή να περιέχουν οποιαδήποτε δήλωση αμέλειας·

- συνιστούν υποκίνηση διάπραξης εγκλήματος, οδηγίες για τη διάπραξη εγκλήματος ή προώθηση εγκληματικής δραστηριότητας·

- να περιφρονεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση·

- να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους ή διακρίσεων·

- να είναι βλάσφημη·

- να παραβιάζουν την επίσημη νομοθεσία περί απορρήτων·

- να παραβιάζουν κάθε συμβατική υποχρέωση που οφείλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο·

- να απεικονίζουν τη βία με ρητό, γραφικό ή δωρεάν τρόπο·

- να είναι πορνογραφικό, άσεμνο, προκλητικό ή σεξουαλικά ρητό·

- να είναι αναληθής, ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική·

- αποτελούνται ή περιέχουν οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να εφαρμοστούν και θα μπορούσαν, εάν εφαρμοστούν, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία·

- αποτελούν ανεπιθύμητα μηνύματα·

- να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, δόλιο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αντικοινωνικό, απειλητικό, μισητό, μεροληπτικό ή εμπρηστικό· ή

- προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπο άγχος σε οποιοδήποτε άτομο.

12.4. Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Yollty, αλλά σε καμία περίπτωση η Yollty δεν υποχρεούται να το πράξει. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που υποβάλατε στις Υπηρεσίες Yollty.

13. Υπερβολική χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών Yollty

13.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Υπηρεσίας.  13.2. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με συνετό και υπεύθυνο τρόπο, αποχή από οποιαδήποτε υπερβολική χρήση ή κατάχρηση, ιδιαίτερα όταν εκμεταλλεύεται προσφορές που περιλαμβάνουν τις λεγόμενες «απεριόριστες» επιλογές.  

14. Πολιτική Απορρήτου

Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου της Yollty είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Yollty (η "Πολιτική Απορρήτου"), η οποία ενσωματώνεται από αυτή την αναφορά. Η Yollty συνιστά να ελέγχετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου.

15. Αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και στα τιμολόγια για τις Υπηρεσίες Yollty.  

Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, καθώς και τις τιμές που ισχύουν για την Υπηρεσία Yollty, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση στον Επιχειρηματικό Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση η Yollty θα ενημερώσει εγγράφως τον Επιχειρηματικό Πελάτη για τις τροποποιήσεις αυτές με ρητή επιβεβαίωση ότι ο Επιχειρηματικός Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς καμία αποζημίωση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της επιστολής που επιβεβαιώνει την εν λόγω τροποποίηση.

16. Αλλαγές στις υπηρεσίες ή/και τον εξοπλισμό  

16.1. Λόγω απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την οργάνωση των Υπηρεσιών Yollty, η Yollty ενδέχεται να υποχρεωθεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη Σύμβαση, ωστόσο δεν μπορεί να αλλάξει τα βασικά χαρακτηριστικά της.  

16.2. Αυτές οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για τεχνικούς λόγους δεν απονείμει στον Επιχειρηματικό Πελάτη κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.  

16.3. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από ορισμένους τεχνικούς περιορισμούς ή/και αλλαγές, η πρόσβαση στην Υπηρεσία Yollty μπορεί, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, να απαιτεί αλλαγή, αντικατάσταση ή αγορά ενός ή πολλών τεμαχίων νέου εξοπλισμού, όπως ένα νέο μοντέλο κινητού τηλεφώνου κ.λπ. Αυτή η αλλαγή, αντικατάσταση ή αγορά δεν έχει το δικαίωμα στον Επιχειρηματικό Πελάτη

σε οποιαδήποτε αποζημίωση.  

17. Εξυπηρέτηση πελατών  

Διατίθεται εξυπηρέτηση πελατών προκειμένου, όπου είναι δυνατόν, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Επιχειρηματικού Πελάτη σχετικά με την Υπηρεσία Yollty.

18. Καμία ρήτρα εγγύησης

Η Yollty δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις στη συνέχεια τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών Yollty με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

19. Ρήτρα αποκλεισμού ή/και περιορισμού της ευθύνης  

19.1. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι η χρήση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Yollty γίνεται με μοναδικό κίνδυνο.

19.2. Οι Υπηρεσίες Yollty παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμες", με όλα τα ελαττώματα και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε περίπτωση παραπόνων, η Yollty θα προσπαθήσει να διορθώσει αυτές τις καταγγελίες στο συντομότερο δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση υπολειπόμενων παραπόνων, ο Επιχειρηματικός Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς καμία αποζημίωση εντός 30 ημερών από την επιβεβαίωση από την Yollty ή την παρατήρηση από τον Επιχειρηματικό Πελάτη ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση. Η Yollty δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις σας, ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή από εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας δεν θα δημιουργήσει εγγύηση.  

19.3. Η Yollty δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- Εάν η Σύμβαση τερματιστεί λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Επιχειρηματικού Πελάτη που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.  - Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης, υπερβολικής χρήσης ή κακής χρήσης της Υπηρεσίας.  

- Εάν η Υπηρεσία ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 23 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

- Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στη λειτουργία ή τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από σύμβαση συνδρομής ή/και σύμβαση πώλησης με την Yollty.

- Εάν χρησιμοποιείται ανεπαρκής εξοπλισμός, πρόληψη της σχετικής διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες Yollty·  - Σε περίπτωση παρανομίας ή/και σφαλμάτων που επηρεάζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών, των μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών Yollty.  

- Σε περίπτωση παρανομίας ή/και σφαλμάτων που επηρεάζουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών ή φορείς εκμετάλλευσης εκτός της Yollty·  

- Σε περίπτωση σφαλμάτων τιμολόγησης που αποδίδονται σε παρόχους υπηρεσιών ή πλατφόρμες τρίτων.  - Εάν χρεώνονται τέλη που σχετίζονται με τη χρήση ή/και την ενεργοποίηση υπηρεσιών από τον Επιχειρηματικό Πελάτη, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο τέλος υπηρεσιών Yollty που καλύπτεται από τη Σύμβαση Συνδρομής.  19.4. Η Yollty δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ποσό που υπερβαίνει τα μηνιαία τέλη συνδρομής που καταβάλλει ο Επιχειρηματικός Πελάτης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- Σε περίπτωση σύντομων ή παρατεταμένων διαταραχών ή διακοπών στις Υπηρεσίες Yollty που προκαλούνται από εργασίες συντήρησης ή/και βελτίωσης της Υπηρεσίας Yollty εν γένει.  

- Σε περίπτωση σύντομων ή παρατεταμένων διαταραχών ή διακοπών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, φορείς εκμετάλλευσης ή πλατφόρμες·  

- Σε περίπτωση σύντομων ή παρατεταμένων διαταραχών ή διακοπών των Υπηρεσιών Yollty που προκαλούνται από την παρουσία εμποδίων όπως κτίρια, βλάστηση ή τοπίο.

- Σε περίπτωση σύντομων ή παρατεταμένων διαταραχών ή διακοπών της Υπηρεσίας Yollty που προκαλούνται από ανωτέρα βία.  

20. Μεταβίβαση και σύμβαση  

20.1. Η Σύμβαση Συνδρομής είναι μια σύμβαση που συνάπτεται intuitu personae για την Yollty και η Υπηρεσία που καλύπτεται από τη Σύμβαση προορίζεται για αποκλειστική χρήση του Επιχειρηματικού Πελάτη.  

20.2. Κατά συνέπεια, η Σύμβαση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί ή να ανα συμβαλλόμενο μέρος από τον Επιχειρηματικό Πελάτη, χωρίς ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Yollty.  20.3. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Yollty για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση και από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

20.4. Η Yollty θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει πλήρως ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς τη συγκατάθεση του Επιχειρηματικού Πελάτη και χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται αποζημίωση λόγω της παρούσας μεταβίβασης.

21. Δημόσια τάξη και δημόσια αξιοπρέπεια

Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση, χωρίς προειδοποίηση ή άλλες διατυπώσεις, σε ορισμένες υπηρεσίες ή πληροφορίες, καθώς και να τροποποιήσει ορισμένες υπηρεσίες ή πληροφορίες, εάν οι τελευταίες ενδέχεται να παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους, ή τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια αξιοπρέπεια.

22. Πνευματική ιδιοκτησία  

22.1. Η Yollty ή, ανάλογα με την περίπτωση, τρίτη εταιρεία, διατηρεί την κυριότητα των προγραμμάτων λογισμικού και των σχετικών εγγράφων που ενδέχεται να έχουν παρασχεθεί στον Επιχειρηματικό Πελάτη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Yollty (εφεξής «Λογισμικό Yollty»).  

22.2. Η Yollty είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιότυπων, τίτλων και συμφερόντων και οποιωνδήποτε δεδομένων παρέχονται στη Yollty από τους πελάτες του Επιχειρηματικού Πελάτη ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη στην Yollty (συλλογικά στο εξής «Τελικοί Πελάτες») σε σχέση με τις Υπηρεσίες Yollty, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των e-mail ή/και άλλων στοιχείων επικοινωνίας («Δεδομένα Πελατών»). Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει, εκτός εάν ο εκάστοτε πελάτης έχει λάβει ξεχωριστά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιλέξει να σας παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας, να σας παρασχεθεί ή να έχει με άλλο τρόπο πρόσβαση στα Δεδομένα Πελατών. Η Yollty συμφωνεί να παρέχει συγκεντρωτικές και ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό, την επαφή ή τον εντοπισμό ενός μόνο ατόμου ή για την ταυτοποίηση ενός ατόμου στο πλαίσιο. Οι Επιχειρηματικοί Πελάτες συμφωνούν ότι θα συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με την πολιτική απορρήτου της Yollty και με όλους τους ισχύοντες κανόνες, κανόνες και κανονισμούς σε σχέση με όλα τα Δεδομένα Πελατών που ενδέχεται να έχουν λάβει. Τα μέρη αποζημιώνουν πλήρως το ένα το άλλο (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους συμβούλους του) για όλες τις παραβιάσεις των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας διάταξης και των σχετικών κανονισμών περί απορρήτου. Τα Δεδομένα Πελατών μπορεί να περιλαμβάνουν: το όνομα του πελάτη, τον αριθμό των επισκέψεων, τα συλλεχθέντα σημεία, τις εικόνες κ.λπ.

22.3. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης λαμβάνει ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού Yollty, κατά τρόπο σύμφωνο με τους στόχους και τα όρια που ορίζονται στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Yollty και του Επιχειρηματικού Πελάτη σχετικά με την Υπηρεσία Yollty, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.  

22.4. Η Yollty δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέρος, να επανασχεδιάσει ή/και να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος του Λογισμικού Yollty (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε εφαρμογής για κινητά ή/και λογισμικού) ανά πάσα στιγμή.

22.5. Η άδεια χρήσης που προβλέπεται στο άρθρο 22.3. χορηγείται στον Επιχειρηματικό Πελάτη με την ιδιότητά του ως τελικού χρήστη και αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να μην μεταφέρει ή μισθώσει το λογισμικό Yollty και τα σχετικά έγγραφα και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε χρήση αυτού του λογισμικού ή αυτών των εγγράφων από τρίτους.  

22.6. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεσμεύεται να μην αντιγράφει ή να έχει αντίγραφα από λογισμικό Yollty ή/και τα σχετικά έγγραφα, ιδίως από τους υπαλλήλους του. Δεσμεύεται επίσης να μην υποβάλει το λογισμικό Yollty σε διαδικασίες απο-σύνταξης, ανάλυσης ή αντίστροφης μηχανικής, να μην δημιουργήσει παράγωγο λογισμικό και να μην χρησιμοποιήσει το λογισμικό με τρόπο άλλο από αυτόν που ορίζεται στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Yollty και του Επιχειρηματικού Πελάτη.  

22.7. Ο Επιχειρηματικός Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τη χρήση, απώλεια, κλοπή ή ζημιά του λογισμικού Yollty ή/και των σχετικών εγγράφων, ανεξάρτητα από την αιτία.  

22.8. Όταν λήξει η Σύμβαση, ο Επιχειρηματικός Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το λογισμικό Yollty και τα σχετικά έγγραφα.  

23. Εξαίρεση μη εκτέλεσης: αναστολή της Σύμβασης 23.1. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής μη πληρωμής ή καθυστερημένης πληρωμής ενός λογαριασμού, η Yollty μπορεί να αναστείλει την Υπηρεσία χωρίς προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση, χωρίς ο Επιχειρηματικός Πελάτης να δικαιούται αποζημίωση λόγω αυτής της αναστολής.  

23.2. Γενικότερα, σε περίπτωση μη εκτέλεσης, ακατάλληλης εκτέλεσης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης, η Yollty μπορεί να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν εκτελέσει αφού ενημερωθεί για την ανάρμοστη εκτέλεσή της, δεν διορθώνει την εν λόγω ανάρμοστη εκτέλεση. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομένοντα οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως πληρωτέα.

23.3. Η Yollty μπορεί επίσης να αναστείλει την Υπηρεσία σε περίπτωση απόδειξης απάτης ή ισχυρών υπόνοιων απάτης.  

23.4. Σε αντίθετη υπέρβαση των ορίων για συμβάσεις που έχουν το δικαίωμα του Επιχειρηματικού Πελάτη σε συγκεκριμένη ποσότητα Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση ή εάν υπάρχει ασυνήθιστα υπερβολική αύξηση της ποσότητας ή/και του ποσού της χρήσης του Επιχειρηματικού Πελάτη, η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την Υπηρεσία.  

23.5. Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, η Yollty διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση, λόγω τεχνικών απαιτήσεων λειτουργίας.  

23.6. Στις περιπτώσεις αναστολής που αναφέρονται στο άρθρο 23 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, το τέλος αναστολής και επανασύνδεσης της Υπηρεσίας βαρύνει τον Επιχειρηματικό Πελάτη.  

23.7. Σε περίπτωση αναστολής της Υπηρεσίας, λόγω μη εκτέλεσης, ακατάλληλης εκτέλεσης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ο Επιχειρηματικός Πελάτης πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης. Ειδικότερα, ο Επιχειρηματικός Πελάτης πρέπει να καταβάλει στη Yollty ολόκληρο το ποσό των τελών συνδρομής που καθίστανται απαιτήμες, μέχρι τη λήξη της Σύμβασης.  

23.8. Η Yollty διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτόματα τη Σύμβαση, χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση, δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία αναστολής εάν η αναστολή αυτή βασίστηκε σε έλλειψη πληρωμής από τον Επιχειρηματικό Πελάτη, εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης εξακολουθεί να μην μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταβάλει όλα τα οφειλόμενα και πληρωτέα ποσά βάσει της Σύμβασης.  

24. Τερματισμός

24.1. Τερματισμός από τον Yollty

Η Yollty δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς καμία αποζημίωση ή μείωση των αμοιβών για τον Επιχειρηματικό Πελάτη εάν ο τελευταίος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης, ιδίως:

- Σε περίπτωση μη πληρωμής ή καθυστερημένης πληρωμής λογαριασμού.  

- Εάν η Σύμβαση έχει ανασταλεί, εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν προσκομίσει απόδειξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.8 εντός δεκαη ημερών από την ημερομηνία αναστολής.  

- Σε περίπτωση κακής χρήσης, υπερβολικής χρήσης ή δόλιας χρήσης της Υπηρεσίας.  

- Εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης παρέχει ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του για τη συνδρομή ή δεν παρέχει στην Yollty οποιεσδήποτε αλλαγές ισχύουν για αυτές τις πληροφορίες.  

- Εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης δεν καταβάλει την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

24.2. Η Σύμβαση θα καταγγελθεί αυτόματα από το νόμο εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης υποβάλει αίτηση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή διάλυσης.  

24.3. Η σύμβαση λήγει αυτομάτως δυνάμει του νόμου όταν λήξουν οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν στην Yollty από τις αρχές του Λουξεμβούργου. Οποιεσδήποτε προπληρηγήσεις και εγγυήσεις θα επιστραφούν στον Επιχειρηματικό Πελάτη αφού συμμαχήσει με όλα τα οφειλόμενα και πληρωτέα χρέη του Επιχειρηματικού Πελάτη.  

24.4. Τερματισμός από τον Πελάτη Business

Εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της Περιόδου Της Σύμβασης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, οφείλει να καταβάλει στη Yollty τα πλήρη τέλη συνδρομής που καθίστανται απαιτήσαν, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Της Σύμβασης.

25. Ζημιές

25.1. Οποιαδήποτε υπερβολική χρήση ή/και κατάχρηση της Υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει τον Επιχειρηματικό Πελάτη να πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.  

25.2. Οποιαδήποτε καταγγελία ή/και αναστολή της Σύμβασης λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Επιχειρηματικού Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, ο Επιχειρηματικός Πελάτης ενδέχεται να είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης.  

25.3. Εάν ο Επιχειρηματικός Πελάτης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, ο Επιχειρηματικός Πελάτης ενδέχεται να είναι υπόχρεος να καταβάλει

αποζημίωση και τόκους.  

26. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Yollty, τους αναδόχους της και τους δικαιοπαρόχους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών Yollty από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

27. Αναπηρία

Η ακυρότητα μίας ή πολλών ρητρών των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα των άλλων ρητρών, οι οποίες παραμένουν έγκυρες και απολύτως εκτελεστές.

28. Ρήτρα ποινής

Σε περίπτωση βαριάς και ηθελημένης αμέλειας που αποδίδεται στη Yollty, η Yollty θα εγγυηθεί πλήρως στον Επιχειρηματικό Πελάτη για τυχόν ζημιές που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει ο τελευταίος σε τρίτους ή/και αρχές ως συνέπεια αυτών. Με την επιφύλαξη της εν λόγω πλήρους εγγύησης, σε περίπτωση βαριάς και εκ προθελούς αμέλειας που αποδίδεται στη Yollty, πέραν της εγγύησης αυτής, η τελευταία δεν υποχρεούται να καταβάλει ποσό άνω του ενός έτους σε αποζημίωση του Επιχειρηματικού Πελάτη.

29. Επιλογή ρήτρας φόρουμ

Κάθε διαφορά σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.

30. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το λουξεμβουρηνό δίκαιο εφαρμόζεται αποκλειστικά στη Σύμβαση και στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Ο Επιχειρηματικός Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι ήταν σε θέση να γνωρίζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη ή περιορισμό.